< Back to previous page

Young Children’s Concert 2018:DiSCOvering Treasures of Chinese Music – Carnival of Percussion!

  • Date: 25/05/2018
  • Conductor(s): Quek Ling Kiong
  • Soloist(s): Xu Fan , Tan Loke Chuah , Ngoh Kheng Seng, Shen Guoqin, Teo Teng Tat, Wu Xiangyang, Benjamin Boo, Xu Hui
click to watch:
WATCH