< Back to previous page

Solo to Octet

  • Date: 03/09/2012
  • Soloist(s): Zhang Yin, Zhang Ronghui, Foong Chui San, Zeng Zhi, Wu Xiangyang, Xu Hui
  • Description: (From Left To Right) Pipa Soloist Zhang Yin,Zhongruan Soloist Zhang Ronghui, Zhongruan Soloist Foong Chui San, Dizi Soloist Zeng Zhi, Percussionist Wu Xiangyang, Guzheng Soloist Xu Hui
click to view:
Place holderview_image_post