< Back to previous page

Silk Road Extravaganza

  • Date: 23/09/2017
  • Conductor(s): Tsung Yeh
  • Soloist(s): Huang Ying , Zhang Jianyi , Zhou Zhengzhong
  • Venue: Esplanade Concert Hall
Click to View:
PDF