< Back to previous page

Shan You Charity Night : Tunes of Min Nan

  • Date: 28/11/2014
  • Conductor(s): Tsung Yeh
  • Soloist(s): Huang Lien-Yu , Wang Dahao , Wang Yiming, Chen Juanjuan, Chen Jiangfeng, You Yubin, Hong Chengqing
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post