< Back to previous page

Passage Of Time

  • Date: 31/10/1997
  • Conductor(s): Qu Chun Quan , Qu Guan Ren
  • Soloist(s): Ann Hong Mui , Hou Yue Hua , Gong Yi
  • Venue: World Trade Centre Auditorium
Click to View:
PDF