< Back to previous page

Music Tuesdays: Pipa Encounters

  • Date: 26/11/2019
  • Soloist(s): Zhang Yin, Tan Joon Chin, Yu Jia, Wan Jun Ni, Wang Siyuan
  • Description: (From Left to Right) Zhang Yin(Gaoyin Pipa), Tan Joon Chin(Zhongyin Pipa), Yu Jia(Nanyin Pipa), Wan Jun Ni(Zhongyin Pipa), Wang Siyuan(Diyin Pipa)
click to view:
Place holderview_image_post