< Back to previous page

KWSH Mother’s Day Charity Concert

  • Date: 05/06/2016
  • Conductor(s): Quek Ling Kiong
  • Soloist(s): Hanjin Tan , Qu Jianqing , Yin Zhiyang, Ling Hock Siang, Xu Hui
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post