< Back to previous page

Cantonese Opera: Legend of the White Snake • Love

  • Date: 26/09/2019
  • Conductor(s): Tsung Yeh
  • Soloist(s): Su Chunmei , Zeng Xiaomin , Wen Ruqing, Wang Yanfei
click to watch:
WATCH