< Back to previous page

Budding Young Stars

  • Date: 14/12/2002
  • Conductor(s): Lum Yan Sing
  • Soloist(s): Cheong Wang Long , Xu Kai Xiang , Shi Jun, Zhu Min Chao, Huang Zhi Guang, Rodney Bay Qin Sheng, John Chua Gheng Hong
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post