< Back to previous page

An Evening of Concertos III

  • Date: 11/06/2022
  • Conductor(s): Tsung Yeh
  • Soloist(s): Zhao Jianhua , Guo Changsuo , Meng Jie, Yu Jia
click to watch:
WATCH