< Back to previous page

An Evening of Concerto I

  • Date: 26/03/2022
  • Conductor(s): Tsung Yeh
  • Soloist(s): Li Baoshun , Qu Jianqing , Yin Zhiyang,Xu Hui
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post