< Back to previous page

An Evening of Concerto I

  • Date: 26/03/2022
  • Conductor(s): Tsung Yeh
  • Soloist(s): Li Baoshun , Yin Zhiyang , Qu Jianqing, Xu Hui
click to watch:
WATCH