< Back to previous page

Age of Bloom

  • Date: 14/01/2006
  • Conductor(s): Tsung Yeh , Hu Bingxu , Ku Lap Man, Qu Chun Quan, Xia Fei Yun
  • Soloist(s): Xu Wen Jing , Tsung Yeh
  • Venue: SCO Concert Hall
click to view:
pdf_post